Koordynator pomocy humanitarnej:
        +48 691-41-41-59
Szukaj na stronie:

Status Towarzystwa Przyjaciół Ukrainy

Pobierz dokument PDF

Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1
Stowarzyszenie o nazwie "Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy", zwane dalej Towarzystwem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

 

§2
Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (uz.u. z Z001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§3
Siedzibą Towarzystwa jest m. st. Warszawa, a jego terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§4
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

§5
Towarzystwo może być członkiem międzynarodowych związków, stowarzyszeń i organizacji o tych samych lub podobnych cetech statutowych. Przynależność do tych organizacji nie może naruszać samorządności towarzystwa i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§6
Towarzystwo może posługiwać się:
1) skrótem swojej nazwy,
2) znakiem graficznym,
3) w kontaktach zagranicznych tłumaczeniem swojej nazwy na języki obce.

§7
Do realizacji swych statutowych celów Towarzystwo może powoływać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§8
Celami Towarzystwa są:
1) działalnie na rzecz pogłębiania przyjaznych stosunków polsko-ukraińskich,
2) działalnie na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej, kulturalnej, naukowej, technicznej, sportowej, turystycznej i innej między Polakami a Ukraińcami,
3) zaznajamianie społeczeństwa polskiego z życiem społeczeństwa ukraińskiego oraz historią, sztuka kulturą i problematyką społeczno-gospodarczą Ukrainy,
4) patronat nad działalnością osób prowadzących prace badawcze w dziedzinie stosunków polsko- ukraińskich oraz upowszechnianie ich osiągnięć,
5) współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie stosunków polsko-ukraińskich,

§9
Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1)  organizowanie seminariów, szkoleń, kursów i konferencji naukowych,
2)  współpracę z innymi organizacjami oraz przedstawicielami nauki, kultury i sztuki w kraju i za granica
3)  prowadzenie prac badawczych,
4)  działalność wydawniczą,
5)  organizowanie imprez masowych, wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Towarzystwa
6)  doradctwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Towarzystwa,
7)  współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
8) prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalna rekreacyjną i towarzyską,
9)  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§10
Realizując powyższe cele Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1)    zwyczajnych,
2)    wspierających,
3)    honorowych.

§12
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, popierający cele Towarzystwa deklarujący swoje członkostwo. 

§13
Założyciele Towarzystwa stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestowaniu Towarzystwa.

§14
Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa uchwałą podjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji kandydata. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzeaania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§15
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana udzielaniem pomocy Towarzystwu w realizacji jego celów, która złoży w tej sprawie oświadczenie woli Zarządowi Towarzystwa. Zarząd podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2.  W takim samym trybie może nastąpić ustanie członkostwa wspierającego Towarzystwa.
3.  Formę i rodzaj wspierania Towarzystwa członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.

§16
Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Towarzystwa. Tryb przyjmowania członków zwyczajnych stosuje się odpowiednio do przyjmowania członków honorowych, z tym ze członek honorowy nie ma obowiązku składania pisemnej deklaracji.

§17

 1. Skreślenie z listy członków następuje
  1. przez pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu,
  2. przez wykluczenie przez Zarząd:
   1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami władz Towarzystwa,
   2. jeżeli członek popełni czyn dyskwalifikujący go jako członka Towarzystwa lub godzący w dobre imię Towarzystwa,
   3. jeżeli członek nie opłaca składek członkowskich przez 12 miesięcy pomimo upomnienia lub w inny sposób nie przestrzega postanowień statutu lub uchwał władz Towarzystwa,
   4. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Towarzystwa z przyczyn określonych w ppkt a) i b),
  3. na skutek śmierci lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego.
 2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Członkowi wykluczonemu przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


§18
1. Każdy członek zwyczajny ma prawo:

 1.  wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa oraz do związków i organizacji, których Towarzystwo jest członkiem,
 2. zgłaszać wnioski i postulaty pod adresem władz Towarzystwa,
 3.  uczestniczyć w zebraniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
 4. korzystać z usług i urządzeń Towarzystwa.

2. Członkowie wspierający i honorowi mają prawa określone w ust. 1, z wyłączeniem pkt 1.


§19
1.    Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do:

 1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 2. czynnego popierania celów Towarzystwa i brania udziału w wypełnianiu jego zadap, , 
 3. godnego reprezentowania Towarzystwa.

2.  Członkowie zwyczajni i wspierający mają obowiązek opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze Towarzystwa


§20
Władzami Towarzystwa są:
1)    Walne Zgromadzenie Członków,
2)    Zarząd,
3)    Komisja Rewizyjna.

§21
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§22
1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
2  Walne Zgromadzenie może być zwołane na pizemny uzasadniony wniosek co naimniei połowy członków Komisji Rewizyjej
3. Zarząd jest zobową^ny także zwołać Walne Zgromadzenie Członków na żądanie co najmniej 1/10 oqółu członków Towarzystwa, zgłoszone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania
4. Zarząd zwołuj Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym w ust. 1-3 nie później niż w terminie woch miesięcy od zgłoszenia bądź powzięcia takiej decyzji, powiadamiając wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia obrad o jego termine, miejscu i propozycjach obrad.

§23
1.  W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa uprawnionych do głosowania
2. Jeżeli nie zostanie spełniony wymóg określony w ust. 1- Walne Zgromadzenie może skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników w drugim termine, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia.

§24
W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz z głosem wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§25
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego. Na żądanie 1/5 zebranych, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

§26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1)    uchwalanie planów i programów działalności oraz rocznego budżetu Towarzystwa
2)    ocena działalności Towarzystwa,
3)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań i wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4)    udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)    ustalenie liczby, wybór i odwołanie członków Zarządu,
6)    wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej,
7)    rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Towarzystwa,
8)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, wniesionych przez członków Towarzystwa,
9)    rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
10)    uchwalanie zmian statutu,
11)    uchwalanie i zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
12)    uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu,
13)    uchwalanie i zmiana regulaminu Komisji Rewizyjnej,
14)    ustalanie wysokości składek członkowskich,
15)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§27
Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Towarzystwa w pierwszym terminie; w drugim terminie, wyznaczonym nie wcześniej niż po siedmiu dniach, ww. wymóg obecności nie obowiązuje.

§28
I W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków, w tym Prezes, co najmniej jeden Wiceprezes i Skarbnik.
2.    Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes co najmniej cztery razy w roku.
3.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego składu.
4.    Zarzad konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

§29
Do kompetencji Zarządu należy:
1)    realizacja celów statutowych,
2)    przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
3)    kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i jego reprezentowanie, w tym sprawowanie zwykłeao zarzadu majątkiem Towarzystwa,
4)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5)    opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków planów pracy, sprawozdań i projektów planów finansowych,
6)    zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.

§30
1) Zarząd reprezentuje Towarzystwo wobec osób trzecich, nabywa prawa i zaciąga zobowiązania majątkowe w jego imieniu. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa do kwoty 5.000,- zł i przy dokumentach niefinansowych wystarczająca jest reprezentacja pojedyncza - Prezesa lub Wiceprezesa Powyżej kwoty 5,000,- zł niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu łącznie' Prezesa i Wiceprezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika, lub Prezesa i Skarbnika.
2) Oświadczenie woli w imieniu Towarzystwa w zakresie praw i obowiązków majątkowych składa się w ten sposob, że pod nazwą Towarzystwa osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.
3) Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§31
1.    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.
2.    Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
3.    Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności wszystkich członków. 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)    kontrola bieżącej pracy Towarzystwa, a w szczególności:
        a)    kontrola gospodarki finansowej Towarzystwa,
        b)    kontrola księgowości Towarzystwa,
2)    badanie rocznych sprawozdań finansowych,
3)    zgłaszanie na Walnym Zgromadzeniu Członków uwag do sprawozdań Zarządu i przedkładanie wniosków w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu,
4)    występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

§33
1.    Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku obrotowego.
2.    Podział czynności pomiędzy członków Komisji Rewizyjnej, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§34
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Mandaty członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają
z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Członków zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok ich urzędowania.

§35
W razie zmniejszenia się składu władz Towarzystwa wymienionych w § 20 pkt 2 i pkt 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek Towarzystwa


§36
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne oraz inne prawa majątkowe nabyte przez Towarzystwo w czasie jego działalności.


§37
Dochody Towarzystwa pochodzą z następujących źródeł:
1)    składek członkowskich,
2)    darowizn,
3)    spadków,
4)    zapisów,
5)    majątku Towarzystwa,
6)    ofiarności publicznej,
7)    dotacji,
8)    dotacji z Unii Europejskiej.

§38
1.    Dochody Towarzystwa przeznacza się na finansowanie realizacji celów statutowych.
2.    Dochody z darowizn i spadków mogą być wykorzystywane na wszystkie cele statutowe Towarzystwa, jeżeli darczyńcy nie wskazali bliżej sposobu wykorzystania tych środków.
  
Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§39
1.Zmiana statutu Towarzystwa wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcej niż połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3.    Zmiana statutu powinna być umieszczona w porządku obrad, podanym do wiadomości członków Towarzystwa.

§40
1. Rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków
powziętej większością 3/4 głosów. Dla ważności uchwały wymagana jest obecność więcei niż połowy członków.
2. 0 terminie, miejscu i porządku obrad członkowie powinni być zawiadomieni na piśmie co najmniej 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3.    Rozwiązanie może nastąpić również w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§41
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób jeqo likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§42
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Zapisz się do newslettera
 
Mapa strony | TPU Wiki | Administator